Покана за ОС на БСТФ 2020

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ /БСТФ/, ЕИК 131465190, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 27.09.2020 г. от 12.30 часа, в гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 12, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на БСТФ за 2019 г. 
  2. Приемане финансовия отчет на БСТФ за 2019 г.
  3. Приемане бюджета на БСТФ за 2020 г.
  4. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 11.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ Ви кани да присъствате на Общото събрание.

С уважение

Юлия Попова,

Председател