Покана за ОС на БСТФ от 09.04.2019

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ /БСТФ/, ЕИК 131465190, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 25.04.2019г. от 10.00 часа, в гр. София, ул. „Георг Вашингтон”№ 12, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на БСТФ за 2017 г. и 2018 г.
  2. Приемане финансовияотчет на БСТФ за 2017 г. и 2018 г.
  3. Приемане бюджета на БСТФ за 2019 г.
  4. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

С уважение

Юлия Попова

Председател